• Aktualności

     • Ogłoszenie Dyrektora w sprawie zajęć od 26 października
      • Ogłoszenie Dyrektora w sprawie zajęć od 26 października

      • Zgodnie z rozporządzeniem MEN

       Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

       W związku z tym Dyrektor Zespołu Szkół nr 21 zawiesza zajęcia zawodowe praktyczne na terenie szkoły. Wszystkie zajęcia szkolne od 26.10.2020 odbywają się zdalnie.

       Aktualne informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli będą zamieszczane w dzienniku Librus.

     • Informacja Dyrektora, rozp. MEN, list Prezydenta Warszawy
      • Informacja Dyrektora, rozp. MEN, list Prezydenta Warszawy

      • Szanowni Państwo

       Zgodnie z decyzją władz państwowych od dnia 19.10.2020 roku szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej przechodzą w tryb nauczania zdalny (z wyjątkiem zajęć praktycznych)

       W zespole Szkół nr 21 zajęcia będą odbywały się w sposób następujący:

       1. W LXXXVII liceum Ogólnokształcącym zajęcia zdalne.
       2. W Technikum 27 zajęcia ogólnokształcące odbywają się zdalnie, zajęcia praktyczne w sposób stacjonarny.
       3. Zajęcia praktyczne w zawodzie Technik Chłodnictwa i klimatyzacji odbywają się stacjonarnie w CKZ nr 1 na ulicy Mińskiej wg dotychczasowego planu.

       W dniu 19.10.2020 zajęcia będą się odbywały zgodnie z planem dotychczasowym. Zajęcia praktyczne w szkole i CKZ. Jeżeli zajęcia ogólnokształcące odbywają się przed lub po zajęciach praktycznych. Zajęcia ogólnokształcące w tym dniu odbędą się na zasadzie przekazania wytycznych do samokształcenia.

       Od dnia 20.10.2020 zajęcia będą odbywały się według nowego planu. W dniach, w których przewidziane będą zajęcia praktyczne tylko w wyjątkowych przypadka po zajęciach praktycznych oraz po odpowiednio długiej przerwie odbędą się zajęcia online. Nie będzie to dotyczyło zajęć z przedmiotów maturalnych. Zasady pracy szkoły w okresie pandemii zostały opisane w

       ZASADY ORGANIZACJI I REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 W WARSZAWIE W SYSTEMIE HYBRYDOWYM LUB ZDALNYM W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 (Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ)

       Kolejne informacje na temat organizacji pracy szkoły, zawierające szczegóły zasad organizacji pracy szkoły w związku z pandemią będą zamieszczone w dzienniku elektronicznym.

       Z poważaniem

       Dyrektor szkoły.

        

       Rozporządzenie MEN

       List Prezydenta Warszawy do Rodziców

     • Zajęcia z wysokosprawnej chromatografii cieczowej
      • Zajęcia z wysokosprawnej chromatografii cieczowej

      • Z inicjatywy p. Dyrektora Marka Kupieckiego, p. kierownik Małgorzaty Polkowskiej oraz nauczycieli chemii i przedmiotów zawodowych chemicznych p. Dariusza Kosikowskiego, p. Pauliny Gajdy oraz p. Piotr Kaźmierczaka, został opracowany i jest wdrażany program innowacji pedagogicznej, dzięki któremu placówka wyposażona została w chromatograf HPLC.

        

       W sobotę i w niedzielę uczniowie naszego technikum uczestniczyli w zajęciach z chromatografii.

       Pod okiem nauczycieli naszej szkoły p. Pauliny Gajdy, p. Dariusza Kosikowskiego oraz p. Piotra Kaźmierczaka zapoznali się z techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC.

       Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznali się z budową, zasadą działania oraz przygotowaniem urządzenia do pracy, opracowali procedurę oznaczania kwasu acetylosalicylowego oraz kofeiny. Przygotowali fazę ruchomą : woda + acentonitryl z dodatkiem TFA (kwas trifluorooctowy). Kolejnym etapem było przygotowanie fazy stacjonarnej – kolumny chromatograficznej C8 do pracy.

       Na kolejnych zajęciach uczniowie będą wyznaczali krzywą wzorcową i na jej podstawie określali zawartość kwasu acetylosalicylowego w farmaceutykach oraz zawartość kofeiny w produktach spożywczych. Równolegle będą wyznaczać zależność gęstości w funkcji temperatury oraz stężenia za pomocą gęstościomierza oscylacyjnego.

     • Dzień Edukacji Narodowej
      • Dzień Edukacji Narodowej

      • 14.10.2020 r. - dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Ślubowanie klas I z powodu wzrastającej liczby  infekcji wirusem SARS-CoV-2 odbędzie się w innym terminie.

     • Projekt: "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"
      • Projekt: "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"

      • Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje projekt donansowany Funduszy Europejskich „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. W projekcie uczestniczą uczniowie Technikum nr 27 w  Zespole Szkół nr 21 w Warszawie.

       Dofinansowanie projektu z UE: 95 999 661,12 PLN

       Innowacja pedagogiczna

        „Wykonywanie badań fizykochemicznych oraz analiza statystyczna otrzymanych wyników, w oparciu o metody chemometryczne”

       W ramach projektu ,,Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w Technikum nr 27 jest realizowana innowacja pedagogiczna Wykonywanie badań fizykochemicznych oraz analiza statystyczna otrzymanych wyników, w oparciu o metody chemometryczne”. Polega na nabyciu przez uczniów umiejętności posługiwania się nowoczesną aparaturą pomiarową, gromadzenia, przedstawiania, opracowania i prezentacji otrzymanych wyników z zastosowaniem chemometrii. Trzech nauczycieli realizujących kształcenie w zawodzie technik analityk dokona modyfikacji przyjętego programu nauczania

       o treści przyjęte w ramach innowacji. Wsparciem objętych będzie 40 uczniów kształcących się w zawodzie technik analityk.

       Cele innowacji pedagogicznej:

       • nabycie umiejętności posługiwania się aparaturą pomiarową,
       • poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodzie technik analityk w zakresie wąsko wyspecjalizowanych zagadnień zawodowych,
       • zwiększenie atrakcyjności kształcenia na rynku pracy poprzez wdrażanie nowych metod i form pracy dydaktycznej w zawodzie technik analityk,
       • poszerzenie wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów zwiększających szansę na szybkie zatrudnienie w zawodzie,
       • opracowanie procedur pomiarowych do poszczególnych metod analitycznych,
       • wykorzystanie sprzętu do przygotowania próbek oraz analizy wyników pomiarów.

       Efektem innowacji pedagogicznej dla szkoły będzie podniesienie jakości kształcenia oraz atrakcyjności absolwentów na rynku pracy. Korzyści realizacji innowacji dla uczniów to przede wszystkim nabycie umiejętności posługiwania się niezbędnym sprzętem wykorzystywanym w laboratorium chemicznym, stosowania technologii informacyjnych w chemii (opracowanie statystyczne wyników badań), prawidłowa/trafna interpretacji wyników, formułowania wniosków. Ponadto innowacja umożliwi doskonalenie umiejętności pracy w grupie, prezentacji wyników, umiejętności planowania i realizowania zamierzonych celów.

       Metody i techniki dydaktyczne/metodyczne realizowanie w ramach innowacji pedagogicznej.

       Innowacja pedagogiczna realizowana będzie z uwzględnieniem metod podających tj. wykład, dyskusja, pokaz oraz metod praktycznych tj. pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu, pokaz instruktarzowy, obserwacje, praca, indywidualna, w parach/grupach. Ponadto szczególnie eksponowane będą metody programowania (z użyciem komputera oraz programów do statystycznej analizy danych).

     • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021
      • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

       • Rozpoczęcie roku dla uczniów odbędzie się wg harmonogramu:

        09.00 - klasy 4

        10.00 - klasy 3

        11.00 - klasy 2

        12.00 - klasy 1


        Spotkania z wychowawcami w salach - wykaz będzie przy wejściu do szkoły.
         
       • Zebrania z Rodzicami:

        02.09 godz. 17.00 - klasy 1 i 2 po szkole podstawowej

        03.09 godz. 17.00 - klasy 2, 3, 4 po gimnazjum

         
       • Zebranie Rady Rodziców 03.09 godz. 18.00
     • Lista podręczników
      • Lista podręczników

      • nazwy klas LO:

       • j. polski, historia, j. angielski: 1La
       • geografa, WOS, j. angielski: 1Lb/1Lc

       nazwy klas Technikum:

       • technik analityk: 1Ta/1Tb
       • technik klimatyzacji i chłodnictwa: 1Tk
       • technik usług fryzjerskich: 1Fa

        

       • Podręczniki do kl. I na rok szkolny 20/21                                                                                                                                                                                                                                                                               
       • Podręczniki do kl. II na rok szkolny 20/21                                                                                                                                                                                                                                                                             
       • Podręczniki do kl. III na rok szkolny 20/21                                                                                                                                                                                                                                                                             
       • Podręczniki do kl. IV na rok szkolny 20/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


         
     • Egzaminy poprawkowe
      • Egzaminy poprawkowe

      •  

       Poniżej znajduje się lista terminów i sal egzaminów poprawkowych - sierpień 2020.

        

       1. Matematyka

       26.08.2020 r. godzina 9.00

       Sala 7

        

       2. Filozofia

       26.08.2020 r. godzina 9.00

       Sala 110

        

       3. Język polski (+ j. polski rozszerzony)

       27.08.2020 r. godzina 9.00

       Sala 112

        

       4. Chemia rozszerzona

       27.08.2020 r. godzina 9.00

       Sala 213

     • Nasz uczeń LAUREATEM
      • Nasz uczeń LAUREATEM

      • Ogólnopolskiego Podkarpackiego Konkursu Chemicznego

       Uczeń klasy 4Ta Technikum Nr 27 Konstanty Zdunek został laureatem Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza o zasięgu ogólnopolskim organizowanym przez Politechnikę Rzeszowską.

       Celem Konkursu jest propagowanie i rozwijanie zainteresowania chemią wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu, poszukiwanie utalentowanej młodzieży, zapewnienie  rywalizacji w dziedzinie wiedzy chemicznej na wysokim poziomie.

       Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym!!!

     • Życzenia Dyrektora ZS NR 21
      • Życzenia Dyrektora ZS NR 21

      • Dyrektor Zespołu Szkół nr 21 z okazji Świąt Wielkanocnych składa serdeczne życzenia Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom oraz Pracownikom Szkoły.

        

        

        

        

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 21 w Warszawie
   • (+22) 617-33-74
   • 03-914 Warszawa, ul. Saska 78 Poland
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-zespol-szkol-nr-21-saska-78
 • Galeria zdjęć

   brak danych