• Aktualności

     • Projekt: "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"
      • Projekt: "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"

      • Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje projekt donansowany Funduszy Europejskich „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. W projekcie uczestniczą uczniowie Technikum nr 27 w  Zespole Szkół nr 21 w Warszawie.

       Dofinansowanie projektu z UE: 95 999 661,12 PLN

       Innowacja pedagogiczna

        „Wykonywanie badań fizykochemicznych oraz analiza statystyczna otrzymanych wyników, w oparciu o metody chemometryczne”

       W ramach projektu ,,Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w Technikum nr 27 jest realizowana innowacja pedagogiczna Wykonywanie badań fizykochemicznych oraz analiza statystyczna otrzymanych wyników, w oparciu o metody chemometryczne”. Polega na nabyciu przez uczniów umiejętności posługiwania się nowoczesną aparaturą pomiarową, gromadzenia, przedstawiania, opracowania i prezentacji otrzymanych wyników z zastosowaniem chemometrii. Trzech nauczycieli realizujących kształcenie w zawodzie technik analityk dokona modyfikacji przyjętego programu nauczania

       o treści przyjęte w ramach innowacji. Wsparciem objętych będzie 40 uczniów kształcących się w zawodzie technik analityk.

       Cele innowacji pedagogicznej:

       • nabycie umiejętności posługiwania się aparaturą pomiarową,
       • poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodzie technik analityk w zakresie wąsko wyspecjalizowanych zagadnień zawodowych,
       • zwiększenie atrakcyjności kształcenia na rynku pracy poprzez wdrażanie nowych metod i form pracy dydaktycznej w zawodzie technik analityk,
       • poszerzenie wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów zwiększających szansę na szybkie zatrudnienie w zawodzie,
       • opracowanie procedur pomiarowych do poszczególnych metod analitycznych,
       • wykorzystanie sprzętu do przygotowania próbek oraz analizy wyników pomiarów.

       Efektem innowacji pedagogicznej dla szkoły będzie podniesienie jakości kształcenia oraz atrakcyjności absolwentów na rynku pracy. Korzyści realizacji innowacji dla uczniów to przede wszystkim nabycie umiejętności posługiwania się niezbędnym sprzętem wykorzystywanym w laboratorium chemicznym, stosowania technologii informacyjnych w chemii (opracowanie statystyczne wyników badań), prawidłowa/trafna interpretacji wyników, formułowania wniosków. Ponadto innowacja umożliwi doskonalenie umiejętności pracy w grupie, prezentacji wyników, umiejętności planowania i realizowania zamierzonych celów.

       Metody i techniki dydaktyczne/metodyczne realizowanie w ramach innowacji pedagogicznej.

       Innowacja pedagogiczna realizowana będzie z uwzględnieniem metod podających tj. wykład, dyskusja, pokaz oraz metod praktycznych tj. pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu, pokaz instruktarzowy, obserwacje, praca, indywidualna, w parach/grupach. Ponadto szczególnie eksponowane będą metody programowania (z użyciem komputera oraz programów do statystycznej analizy danych).