• Historia szkoły

     • Obecne Technikum Nr 27 w Warszawie, wcześniej znane jako Technikum Chemiczne Nr 3, powstało na początku dwudziestego wieku jako wydział szkoły inżynierskiej Wavelberga i Rotwonda i było pierwszą szkołą chemiczną w Polsce.

      W czasie wojny Liceum Chemiczne kontynuowało swoją działalność w zakresie przedmiotów zawodowych. Zajęcia z języka polskiego, historii i geografii odbywały się na tajnych kompletach. Szkoła działała jednocześnie jako tajny wydział Politechniki Warszawskiej. Wykłady prowadzili wybitni polscy chemicy, profesorowie: Józef Zawadzki, Jerzy Minczewski, Halina Drobielska.

     • Po II Wojnie Światowej

     • 1945 r. - powstało 3-letnie Liceum Chemiczne z siedzibą przy ulicy Hożej 88, które w następnych latach zostało przekształcone w Technikum Chemiczne Nr 1. Pierwszym dyrektorem tego technikum był profesor Jerzy Ciechanowski. W latach 60-tych na skutek rozwoju nauki i przemysłu chemicznego zapadła decyzja o utworzeniu nowej szkoły chemicznej.

      19.10.1965 r. - Na wniosek Kuratorium Szkolnego m.st. Warszawy Minister Oświaty powołał Technikum Chemiczne Nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ulicy Saskiej 78, w budynku przejętym po szkole podstawowej. Dyrektorem Technikum został Pan Cezary Borowski nauczyciel Technikum nr 1. Technikum Chemiczne Nr 3 powstało w drodze wyłączenia klas o specjalności technologia przemysłu chemicznego z Technikum Chemicznego Nr 1 przy ulicy Hożej 88 i Technikum Chemicznego Nr 2 przy ulicy Stawki 4, oraz z nowo utworzonych klas o kierunku” technologia wody i ścieków”. Ogółem w pierwszym roku szkolnym 1965/66 szkoła liczyła 18 oddziałów.

      1969 - otwarto nową specjalność – „zabezpieczenia antykorozyjne”, co było wówczas działaniem bardzo nowatorskim i wymagającym podjęcia współpracy z przemysłem ze względu na ograniczoną ilość fachowców, mogących uczyć młodzież. Nasze technikum rozpoczęło działalność w bardzo trudnych warunkach lokalowych i technicznych. Budynek przy ulicy Saskiej nie był przystosowany do potrzeb szkoły chemicznej, brakowało odpowiednio wyposażonych laboratoriów, pracowni przedmiotowych, specjalistycznego sprzętu i pomocy naukowych. Zajęcia i ćwiczenia były prowadzone w 11 instytucjach na terenie Warszawy, m.in. w Liceum Ekonomicznym przy ul. Stawki, Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Okopowej, Ośrodku Doskonalenia Kadr M.P.Ch. przy ul. Limanowskiego, Warszawskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” przy ul. Karolkowej, Fabryce Kosmetyków „Uroda” przy ul. Szwedzkiej, Zakładach RAWAR przy u. Poligonowej, Instytucie Chemii Przemysłowej przy ul. Rydgiera i innych. Dawało to uczniom wiele interesujących doświadczeń, ale pochłaniało bardzo dużo czasu na dojazdy i utrudniało organizację zajęć. Absolwenci bardzo miło wspominają jednak te pionierskie czasy. Optymizm i wiara dyrektora Cezarego Borowskiego, dyrektora administracyjnego Tadeusza Bachnika i kierownika laboratorium Jana Juńczyka mobilizowały nauczycieli i uczniów do pokonywania trudności. Od początku podjęli oni uporczywe starania o wybudowanie własnego zespołu laboratoriów na terenie przyległym do szkoły. Zostały one w końcu uwieńczone sukcesem.

      9.12.1972 r.- nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego budynku laboratoryjnego, który jak na owe czasy było bardzo nowoczesny i doskonale wyposażony. Uwagę zwracały pracownie chemii analitycznej i analizy instrumentalnej. Wybudowano też nową salę gimnastyczną. Nowe laboratoria ożyły gwarem i zapałem pierwszych użytkowników 11.12.1972, kiedy rozpoczęły się pierwsze zajęcia. Niecały rok później 1.09.1973 zostały oddane do użytku hale technologiczne, których wyposażenie trwało nieco dłużej. Jednocześnie w 1973 roku został przeprowadzony kapitalny remont starego budynku. Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym i modernizacyjnym oraz nowo wybudowanym laboratoriom Technikum Chemiczne nr 3 stało się nowoczesną szkoła techniczną, zapewniającą odpowiednie warunki nauki, zarówno w zakresie teorii jak i praktyki. Tak dobrych warunków nie było w tym czasie na warszawskich uczelniach.

      15.10.1975 - odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela, połączona z uroczystością
      X-lecia szkoły i nadaniem szkole imienia prof. dr Józefa Zawadzkiego wybitnego chemika, profesora Politechniki Warszawskiej, ojca bohaterskiego „Zośki”, żołnierza Armii Krajowej, poległego w Powstaniu Warszawskim.  W uroczystości wzięła udział córka profesora Pani Anna Zawadzka, która opowiedziała młodzieży o swoim ojcu. Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie sztandaru ufundowanego przez zakłady patronackie, Komitet Rodzicielski i uczniów.

      21.12.1977 r. – Technikum Chemiczne nr 3 im. Prof. Dr Józefa Zawadzkiego, decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania przekształcono w Zespół Szkół Chemicznych w Warszawie, w skład którego weszły:

      1. Technikum Chemiczne Nr 3 im. prof. dr Józefa Zawadzkiego

      2. Policealne Studium Zawodowe Nr 1 z Wydziałami dla Pracujących i Zaocznym.

      3. Średnie studium Zawodowe Nr 21

      4. Technikum Chemiczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

      1.04.1980 r. – decyzją Kuratorium otwiera się Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 25 w Warszawie przy ul. Saskiej, kształcąca w zawodach – sterowniczy procesów chemicznych później „laborant”, a na końcu operator urządzeń przemysłu chemicznego.

      18.03.1983 r. w Dzień Patrona Szkoły odbyła się uroczysta sesja popularno-naukowa poświęcona życiu i działalności profesora dr Józefa Zawadzkiego. W spotkaniu wzięli udział : córka profesora i jego asystent prof. dr hab. S. Weychert z Politechniki Warszawskiej.

      Pani Anna Zawadzka złożyła do kroniki wpis o następującej treści:

      „W najtrudniejszych czasach, kiedy przed każdym z nas staje pytanie co robić, dobrze jest cofnąć się myślą po to, żeby odpowiedzieć na pytanie, co by dziś robili ludzie, których pamięć i których dzieło życia czcimy”

      12.10.1990 roku w 25-tą rocznicę istnienia szkoły pożegnano odchodzącego na emeryturę wieloletniego dyrektora i współtwórcę szkoły mgr Cezarego Borowskiego. Kończyła się pewna, niezwykle znacząca „epoka” w życiu szkoły.

      1990 - Nowym dyrektorem szkoły została Pani Alicja Porębska.

      7.09.1991 r. - ukazał się akt założycielski LXXXVII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie przy ul. Saskiej 78, utworzonego w murach Technikum Chemicznego Nr 3. Było to wynikiem znacznego spadku zainteresowania wśród młodzieży wykształceniem średnim technicznym na rzecz ogólnego.

      1.09.1994 - nastąpiła zmiana dyrektora szkoły. Panią Alicję Porębską zastąpił Pan Jan Grużewski, który sprawował swoją funkcję do sierpnia 2001 roku.

      1.09.1995 r. – Zespół Szkół Chemicznych przekształcono w Zespół Szkół Nr 21 w Warszawie, w którego skład weszły:

      - Technikum Chemiczne nr 3,

      -  LXXXVII Liceum Ogólnokształcące,

      -  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 25

      - Policealne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie „technik metrologii fizyko- chemicznej”.

      1995 r - LXXXVII Liceum Ogólnokształcącemu nadano imię. Gen. Leopolda Okulickiego ostatniego komendanta Armii Krajowej. W imieniu Kuratorium Oświaty w Warszawie akt nadania imienia LXXXVII LO wręczyła Pani Anna Zawisza. Referat na temat „Generał Leopold Okulicki ostatni dowódca AK” wygłosił dr Nej- Krwawicz, a sztandar ufundowany prze Państwa z Teresę i Zdzisława Knoblów (żołnierzy AK) poświęcił ks. Biskup Z. Kraszewski.

      1 marca 1996 r. decyzją Kuratora w skład Zespołu weszły:

      - Technikum Chemiczne nr 3,

      -  LXXXVII Liceum Ogólnokształcące,

      -  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 25

      - Technikum Chemiczne po ZSZ

      - Policealne Studium Zawodowe Nr 1, przekształcone później w szkołę Policealną Nr 1

      - Średnie Studium Zawodowe zlikwidowane z dniem 31.08.2002 r

      - LO dla dorosłych zlikwidowane we wrześniu 2004 r.​​​​​​​

     • XXI wiek

     • 1.09.2001 r - dyrektorem szkoły został Pan Marek Kupiecki.

      2001 – zaczynają się wytężone prace nad poprawieniem warunków pracy i nauki w Zespole Szkół nr 21. Między innymi wszystkie pracownie chemiczne zostały wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny.

      2003-2006 - nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Sokrates-Comenius”. Współpracowaliśmy ze szkołami z Niemiec, Włoch, Słowacji i Austrii. Wymiana młodzieży w ramach programu dała nam wyobrażenie o standardach kształcenia w Europie.

      2006 r. - reaktywowano nabór do Szkoły Policealnej nr 1 w nowym zawodzie „technik farmaceutyczny”.

      2009 r. - Zespół Szkół nr 21 na Saskiej zostaje poddany termomodernizacji i dostaje „nowe życie”

      2010 r. - Technikum Chemiczne Nr 3 im. Prof. dr. Józefa Zawadzkiego zostało przekształcone w Technikum Nr 27. Pozwoliło to na otwarcie nowego kierunku kształcenia jakim „technik usług fryzjerskich”.
      - powstaje pierwsza pracownia fryzjerska do nauki zawodu posiadająca 15 stanowisk i kompletne wyposażenie fryzjerskie.

      W roku 2015 obchodziliśmy 50 lecie istnienia Technikum przy Saskiej 78 i 70 lecie szkoły chemicznej w Warszawie.

      2016 r. - w związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na specjalistów zaczynamy kształcić w nowym zawodzie Technik chłodnictwa i klimatyzacji.

      2016 r. - wybudowanie nowego wielofunkcyjnego boiska sportowego

      2019 r. - znowu zaczynamy kształcić absolwentów szkół podstawowych.

      2019 r. - reaktywowano nabór do LXXXVII liceum im. Gen. L. Okulickiego.

      2020 r. - opracowanie i wdrożenie programu innowacji pedagogicznej, dzięki której placówka wyposażona została w chromatograf HPLC.

      Na uwagę zasługuje fakt, że szkoła nasza w rankingu Perspektyw od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w klasyfikacji ogólnej w Warszawie.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 21 w Warszawie
   • (+22) 617-33-74
   • 03-914 Warszawa, ul. Saska 78 Poland
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-zespol-szkol-nr-21-saska-78
 • Galeria zdjęć

   brak danych