• Rodo

     • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

      1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 21 w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Saskiej 78, tel: 22 617 33 74, mail: zs21@edu.um.warszawa.pl
      2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 21 możliwy jest pod numerem tel. nr. 22 617 33 74 lub adresem email (adres email): zs21@edu.um.warszawa.pl
      3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
      4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w .Warszawie`.
      5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
      6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
      7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

       

      Administrator Danych Osobowych

      Klauzule informacyjne dla:

      29a_-_Klauzula_informacyjna_dla_kandydata.pdf

      29a_-_Klauzula_informacyjna_dla_pracownika.pdf

      29a_-_Klauzula_informacyjna_dla_uczniow__rodzicow__sluchaczy.pdf

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 21 w Warszawie
   • (+22) 617-33-74
   • 03-914 Warszawa, ul. Saska 78 Poland
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-zespol-szkol-nr-21-saska-78
 • Galeria zdjęć

   brak danych