• Historia szkoły

     • Obecne Technikum Nr 27 w Warszawie, wcześniej znane jako Technikum Chemiczne Nr 3, powstało na początku dwudziestego wieku jako wydział szkoły inżynierskiej Wavelberga i Rotwonda i było pierwszą szkołą chemiczną w Polsce.

      W czasie wojny Liceum Chemiczne kontynuowało swoją działalność w zakresie przedmiotów zawodowych. Zajęcia z języka polskiego, historii i geografii odbywałay się na tajnych kompletach. Szkoła działała jednocześnie jako tajny wydział Politechniki Warszawskiej. Wykłady prowadzili wybitni polscy chemicy, profesorowie: Józef Zawadzki, Jerzy Minczewski, Halina Drobielska.

     • Po II Wojnie Światowej

     • 1945 r. - powstało 3-letnie Liceum Chemiczne z siedzibą przy ulicy Hożej 88, które w następnych latach zostało przekształcone w Technikum Chemiczne Nr 1. Pierwszym dyrektorem tego technikum był profesor Jerzy Ciechanowski. W latach 60-tych na skutek rozwoju nauki i przemysłu chemicznego zapadła decyzja o utworzeniu nowej szkoły chemicznej.

      19.10.1965 r. - Na wniosek Kuratorium Szkolnego m.st. Warszawy Minister Oświaty powołał Technikum Chemiczne Nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ulicy Saskiej 78, w budynku przejętym po szkole podstawowej. Dyrektorem Technikum został Pan Cezary Borowski nauczyciel Technikum nr 1. Technikum Chemiczne Nr 3 powstało w drodze wyłączenia klas o specjalności technologia przemysłu chemicznego z Technikum Chemicznego Nr 1 przy ulicy Hożej 88 i Technikum Chemicznego Nr 2 przy ulicy Stawki 4, oraz z nowo utworzonych klas o kierunku” technologia wody i ścieków”

      1969 - otwarto nową specjalność – „zabezpieczenia antykorozyjne”, co było wówczas działaniem bardzo nowatorskim i wymagającym podjęcia współpracy z przemysłem ze względu na ograniczoną ilość fachowców, mogących uczyć młodzież.

      9.12.1972 r.- nastąpiło otwarcie nowo wybudowanego budynku laboratoryjnego, który jak na owe czasy było bardzo nowoczesny i doskonale wyposażony. Uwagę zwracały pracownie chemii analitycznej i analizy instrumentalnej. Wybudowano też nową salę gimnastyczną.

      15.10.1975 - r. nadano szkole imię prof. dr Józefa Zawadzkiego wybitnego chemika, profesora Politechniki Warszawskiej.

      12.10.1990 roku w 25-tą rocznicę istnienia szkoły pożegnano odchodzącego na emeryturę wieloletniego dyrektora i współtwórcę szkoły mgr Cezarego Borowskiego.

      1990 - Nowym dyrektorem szkoły została Pani Alicja Porębska.

      15 lipca 1993 r. -ukazał się akt założycielski LXXXVII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie przy ul. Saskiej 78, utworzonego w murach Technikum Chemicznego Nr 3.

      1 września 1993 r. - powstał Zespół Szkół Nr 21 w Warszawie, w którego skład wchodziły: Technikum Chemiczne nr 3, LXXXVII LO, Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca laborantów oraz Policealne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie „technik metrologii fizyko- chemicznej”.

      1993/1994 - po raz pierwszy ślubowanie w naszej szkoły złożyli uczniowie LXXXVII LO.

      1.09.1994 - nastąpiła zmiana dyrektora szkoły. Panią Alicję Porębską zastąpił Pan Jan Grużewski, który sprawował swoją funkcję do sierpnia 2001 roku.

      14.10.1994 - Z okazji Dnia Edukacji Narodowej z recitalem wystąpiła znakomita artystka Halina Czerny- Stefańska.

      1995 r - LXXXVII Liceum Ogólnokształcącemu nadano imię. Gen. Leopolda Okulickiego ostatniego komendanta Armii Krajowej. W imieniu Kuratorium Oświaty w Warszawie akt nadania imienia LXXXVII LO wręczyła Pani Anna Zawisza. Referat na temat „Generał Leopold Okulicki ostatni dowódca AK” wygłosił dr Nej- Krwawicz, a sztandar ufundowany prze Państwa z Teresę i Zdzisława Knoblów (żołnierzy AK ) poświęcił ks. Biskup Z. Kraszewski.

      1995 - Technikum na Saskiej obchodziło 30 lecie funkcjonowania w siedzibie na ulicy Saskiej 78.

      1996 - uczniowie naszego liceum mogli spędzać wakacje na sportowo na obozach zorganizowanych przez prof. naszej szkoły Marka Kupieckiego i Jana Syczewskiego. Obozy odbywały się na Słowacji w Bardejowie.

      28.09.1996 – I zjazd absolwentów Technikum Chemicznego.

      1994- 2001 -W okresie pełnienia funkcji dyrektora przez Pana Jana Grużewskiego położono nacisk na rozwój liceum ogólnokształcącego.

      20.05.2000 – II zjazd absolwentów Technikum Chemicznego

     • XXI wiek

     • 1.09.2001 r - dyrektorem szkoły został Pan Marek Kupiecki.

      2001 – zaczynają się wytężone prace nad poprawieniem warunków pracy i nauki w Zespole Szkół nr 21. Między innymi wszystkie pracownie chemiczne zostały wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny.

      2005 - nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Sokrates-Comenius”. Współpracowaliśmy ze szkołami z Niemiec, Włoch, Słowacji i Austrii. Wymiana młodzieży w ramach programu dała nam wyobrażenie o standardach kształcenia w Europie.

      2005 r. – Szkoła na Saskiej obchodzi 40 lecie istnienia oraz 60 lecie szkoły chemicznej w Warszawie.

      Na uroczystościach jubileuszowych gościliśmy partnerów z programu „Socrates- Comenius” z Włoch, Niemiec, Austrii i Słowacji.

      2005 – w Zespole Szkół nr 21 powstaje nowa pracownia komputerowa pozyskana z funduszy EFS.

      2006 r. - reaktywowano nabór do Szkoły Policealnej nr 1 w nowym zawodzie „technik farmaceutyczny”.

      2006 r.- szkole przybywa nowa pracownia komputerowa oraz centrum multimedialne otrzymane z funduszy EFS.

      chem2006 r.- Pierwszy konkurs chemii doświadczalnej dla gimnazjalistów.

      2008 r. – Nauczyciele i uczniowie technikum „chemicznego” rozpoczynają organizację wykładów ciekawej chemii dla gimnazjalistów, przybliżając uczniom gimnazjów tajniki „trudnej” chemii oraz organizację lekcji chemii, na których pokazujemy im ciekawe doświadczenia chemiczne, których nie mogą zobaczyć podczas lekcji chemii w gimnazjum.  Na boisku szkolnym powstaje największy układ okresowy.

      2009 r. - Zespół Szkół nr 21 na Saskiej zostaje poddany termomodernizacji i dostaje „nowe życie”

      2010 r. - gościliśmy kilkakrotnie w naszej szkole specjalnych gości- przedszkolaków, którym nasi nauczyciele Pani Hanna Rokit i Pan Wojciech Goc wraz z uczniami prezentowali „chemiczną bajkę”.

      2010 r. - Technikum Chemiczne Nr 3 im. Prof. dr. Józefa Zawadzkiego zostało przekształcone w Technikum Nr 27. Pozwoliło to na otwarcie nowego kierunku kształcenia jakim „technik usług fryzjerskich”.

      2010 r. - zaczęliśmy pisać nową kartę historii szkoły przy Saskiej. Ślubowanie po raz pierwszy w murach naszej szkoły złożyli uczniowie technikum usług fryzjerskich.

      2010 r. - powstaje pierwsza pracownia fryzjerska do nauki zawodu posiadająca 15 stanowisk i kompletne wyposażenie fryzjerskie.

      2010 r. - w Rankingu „perspektyw” nasze Technikum zajmuje miejsca w pierwszej trójce szkół warszawskich.

      2010 r. – organizujemy po raz pierwszy w naszej szkole „Turniej Zawodów”, imprezę, która ma na celu pokazanie gimnazjalistom w sposób praktyczny czego uczą się uczniowie techników warszawskich podczas zajęć zawodowych oraz przybliżenie poszczególnych zawodów.

      2011 r. – powstaje druga pracownia fryzjerska do nauki zawodu posiadająca 15 stanowisk i kompletne wyposażenie fryzjerskie.

      2011 r.- w rankingu „Perspektyw” zajęliśmy 3 miejsce w klasyfikacji ogólnej w Warszawie oraz 2 miejsce w klasyfikacji maturalnej.

      2012 r. - powstaje trzecia pracownia fryzjerska do nauki zawodu wyposażona w 15 stanowisk i kompletne wyposażenie fryzjerskie.

      2012 r. – w rankingu „Perspektyw” zajęliśmy 4 miejsce w klasyfikacji ogólnej w Warszawie oraz 3 miejsce w klasyfikacji maturalnej.

      2013 r. – w rankingu „Perspektyw” zajęliśmy 3 miejsce w klasyfikacji ogólnej w Warszawie, a nasi uczniowie zdali maturę najlepiej w całej Warszawie.

      2013 r. - pierwsza edycja wewnątrzszkolnego konkursu „Młody analityk”. To konkurs kilku etapowy w którym uczniowie naszej szkoły wykorzystując wiedzę z zakresu nauczania zawodowego walczą o zdobycie tytułu najlepszego analityka w szkole. Konkurs został zainicjowany przez p. Monikę Maruszak-Gozdołek i p. Joannę Zatylną.

      2014 r. – po raz pierwszy w Zespole Szkół nr 21 maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdają uczniowie w zawodzie technik usług fryzjerskich.

      2014 r.- w rankingu „Perspektyw” zajęliśmy 4 miejsce w klasyfikacji ogólnej w Warszawie oraz 4

      miejsce w klasyfikacji maturalnej.

      1-2.04.2014 r. – po raz 5 odbył się na Saskiej „Turniej Zawodów”.

      W roku 2015 obchodziliśmy 50 lecie istnienia Technikum przy Saskiej 78 i 70 lecie szkoły chemicznej w Warszawie.

      2016 r. – z inicjatywy nauczycieli naszej szkoły Moniki Maruszak–Gozdołek i Michała Hocha odbyła się I edycja warsztatów „Biochemia w teorii i praktyce” dla uczniów gimnazjów.

      2016 r. - w związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na specjalistów zaczynamy kształcić w nowym zawodzie „ Technik chłodnictwa i klimatyzacji”.

      2016 r. - wybudowanie nowego wielofunkcyjnego boiska sportowego

      2018 r. - 24 października w ZS Nr 21 odbyło się spotkanie, którego głównym celem było podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 21 w Warszawie reprezentowanym przez Pana Marka Kupieckiego a firmami z branży chłodniczej oraz klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. Porozumienia zostały wypracowane przez kierownika szkolenia praktycznego ZS Nr 21 p. Grażynę Sutkowską-Piwowarow.

      2019 r. - znowu zaczynamy kształcić absolwentów szkół podstawowych.

      2019 r. - reaktywowano nabór do LXXXVII liceum im. Gen. L. Okulickiego. Otworzyliśmy dwie klasy pierwsze o rozszerzeniu 1LA – język polski, historia, język angielski, 1Lb – chemia, biologia, język angielski.

      2019 r. – nawiązanie współpracy z Instytutem Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. W ramach tej współpracy nasi uczniowie w zawodzie technik analityk uczestniczą w wykładach naukowych wygłaszanych przez profesorów na terenie naszej szkoły oraz biorą udział w warsztatach na terenie instytutu. Współpraca została nawiązana z inicjatywy kierownika szkolenia praktycznego p. Moniki Maruszak-Gozdołek.

      2020 r. - Technikum obchodziło 55-lecie funkcjonowania przy ulicy Saskiej 78 a Technikum chemiczne 75-lecie. Niestety uroczystości związane ze świętem zostały przeniesione na inny termin ze względu na pandemię.

      2020 r. - opracowanie i wdrożenie programu innowacji pedagogicznej, dzięki której placówka wyposażona została w chromatograf HPLC.