• Więcej o zawodach

    •  

     Poznajmy się:  Film o naszej szkole

      

     Technik analityk [311103].

                Film - Technik analityk

      Nauka w naszym technikum chemicznym trwa 5 lat i kończy się maturą. Aby uzyskać tytuł technika analityka absolwent musi zdać egzaminy z dwóch wyodrębnionych kwalifikacji zawodowych:

      

     • CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
     • CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

     Uzyskany tytuł uprawnia do podjęcia pracy w laboratoriach zakładów i firm związanych z branżą chemiczną w instytutach naukowych oraz uczelniach. Większość naszych absolwentów kontynuuje naukę na wydziałach Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

     Uczymy w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach chemicznych:

     • przedmiotów ogólnokształcących
     • chemii na poziomie rozszerzonym
     • przedmiotów zawodowych: BHP i organizacja pracy w laboratorium, wykonywanie czynności laboratoryjnych i przygotowanie próbek do badań analitycznych, obliczenia chemiczne, wykonywanie analiz jakościowych, wykonywanie analiz ilościowych, wykonywanie analiz instrumentalnych, wykonywanie badań środowiskowych, wykonywanie badań bioanalitycznych, posługiwanie się językiem obcym w branży chemicznej.

     Obecnie wprowadziliśmy nauczanie modułowe, które polega na połączeniu teorii z praktyką. W trakcie kształcenia uczniowie odbywają siedmiotygodniową praktykę zawodową, realizowaną w instytutach naukowych i na wyższych uczelniach.

     Szkoła od lat współpracuje z Wydziałem Chemicznym, Wydziałem Inżynierii Materiałowej, Wydziałem Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej, z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Chemii i Nowych Technologii Wojskowej Akademii Technicznej oraz wieloma instytutami naukowymi i badawczymi. W ciągu prawie 55-letniego istnienia szkoła wykształciła setki absolwentów, którzy zasilili szeregi polskiej chemii pracując w tak znanych i renomowanych firmach jak Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, Instytut Chemii Przemysłowej, Fabryka Substancji Zapachowych "Pollena - Aroma", Zakłady Kosmetyczne "Joanna" S.C. i wiele innych.

     Przeciwwskazania:

     • skłonność do uczuleń
     • przewlekłe choroby układu oddechowego
     • zaburzenia równowagi
     • brak widzenia obuocznego
     • daltonizm
     • choroby układu nerwowego (epilepsja)

      

      

     Technik usług fryzjerskich [514105].

                Film - Technik usług fryzjerskich

     Rynek usług fryzjerskich  to  dynamicznie  rozwijająca się branża z rosnącym   zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych fryzjerów .

     Technik usług fryzjerskich to zawód z tradycją i przyszłością.

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich może podejmować pracę:

     • w salonach fryzjerskich na stanowisku fryzjera / stylisty
     • w salonach, akademiach fryzjerskich jako specjalista szkoleniowiec
     • jako przedstawiciel handlowy branży fryzjersko – kosmetycznej
     • w firmach fryzjersko – kosmetycznych jako edukator produktów i kosmetyków
     • w charakteryzatorniach, mediach, studiach fotograficznych  jako stylista

     Absolwent może otworzyć własną działalność gospodarczą,  jest przygotowany do zarządzania salonem fryzjerskim,  może  także kontynuować naukę na studiach wyższych.

     Uczniowie kształcący się  w tym zawodzie w  naszej szkole  mają do dyspozycji trzy nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie fryzjerskie. Przedmioty zawodowe nauczane w w/w zawodzie:

     • podstawy fryzjerstwa
     • techniki fryzjerskie
     • organizacja pracy w salonie fryzjerskim
     • projektowanie i dokumentowanie fryzur
     • język obcy zawodowy we fryzjerstwie
     • wykonywanie fryzur według projektu
     • pracownia fryzjerstwa i stylizacji fryzur

     Uczniowie zdają egzaminy zawodowe z dwóch wyodrębnionych kwalifikacji:

     • FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
     • FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

     Wszyscy uczniowie odbywają praktykę zawodową  w  renomowanych salonach fryzjerskich. Miejsce praktyk zapewnia szkoła.

     Szkoła współpracuje ze znanymi markami fryzjerskim : Fale Loki Koki, ARTEGO , Jean Louis David. W ramach tej współpracy uczniowie uczestniczą w licznych profesjonalnych szkoleniach, warsztatach fryzjerskich prowadzonych przez  znanych stylistów. Mają możliwość uzyskania  dodatkowych certyfikatów, są przygotowywani do konkursów branżowych.

      

     Technik chłodnictwa i klimatyzacji [311929].

                Film - Technik chłodnictwa i klimatyzacji

               Film prezentujący zawód pt. "Profesjonaliści"

     Technik chłodnictwa i klimatyzacji to zawód przyszłości o dynamicznych perspektywach rozwoju w różnych gałęziach gospodarki. Nauka trwa 5 lat. Uczeń w trakcie nauki zdaje dwa egzaminy potwierdzające wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie:

     • ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
     • ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

     Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1, praktyki zawodowe szkoła organizuje u pracodawców.

      

     W trakcie nauki w technikum uczeń ma możliwość  uzyskania uprawnień :

     • Certyfikat SEP( uprawnienia elektryczne)
     • F-gazy ( uprawnienia gazowe)

      

     Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami :

     DAIKIN, FAVORIT, PROZON, STOWARZYSZENIE POLSKA WENTYLACJA, CAVERION, CLIMA, MITSUBICHI

     Charakterystyka zawodu

     Technik chłodnictwa i klimatyzacji organizuje i wykonuje prace związane z montażem, uruchamianiem oraz eksploatacją , a także utylizacją wyeksploatowanych instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Zajmuje się także wykonywaniem remontów, naprawami oraz usuwaniem awarii w pracy instalacji i urządzeń.

     Absolwent kierunku technik chłodnictwa i klimatyzacji po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach wyższych (uczelnia techniczna), gdzie może wybrać specjalizację inżynier chłodnictwa i klimatyzacji.

     Zatrudnienie
      

     Absolwent kierunku może prowadzić własną działalność gospodarczą, a także pracować w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Technicy chłodnictwa i klimatyzacji mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, przetwórstwie i produkcji żywności, dużych obiektach handlowych i usługowych, studiach telewizyjnych, centrach przetwarzania danych, bankach, teatrach, salach koncertowych i obiektach sportowych, szpitalach itd.